Saaremaa turismiuuring 2019

Saaremaa turismiuuring 2019

MTÜ Visit Saaremaa viis 2019 aastal saarekülaliste hulgas läbi uuringu, mille eesmärgiks oli välja selgitada rohkem infot turistide huvide ja käitumisharjumuste kohta. Küsitlusele sai vastata nelja kuu jooksul ja kokku laekus sel perioodil veidi üle 1000 vastuse.

 

Mitmendat korda külastad Saaremaad?
Üle poole küsitlusele vastanud eestlastest oli Saaremaal käinud üle 10 korra. Oli neidki, kes märkisid, et on käinud üle saja korra. Kuna vastajate hulgas oli palju inimesi, kes on Saaremaal üles kasvanud või omavad siin suvekodu, on nii kõrge protsent arusaadav. Korduvkülastuste näitaja on väga kõrge ja esimest korda oli Saaremaal ainult 4% vastanutest. Seevastu 65% välismaalastest olid Saaremaal just esimest korda ning üle 10 korra olid siin käinud 14% vastanutest.

Millise transpordivahendiga Sa Saaremaale tulid?

Suurem osa saarekülalisi saabuvad siia isikliku transpordivahendiga. Populaarsuselt järgmine transpordivahend on buss ja sellele järgneb lennuk (nii eestlaste kui välismaalaste hulgas). Eestlaste hulgas eelpool mainitud kolmele transpordiliigile väga alternatiive ei esinenud. Välismaalaste hulgas said mainimist nii jalgratas, haagissuvila kui jaht.

Mis on Sinu Saaremaale reisimise eesmärk?
Kuna paljud vastanud eestlastest omasid Saaremaaga isiklikke sidemeid, oli etteaimatavalt suure osa vastajate jaoks reisi põhjuseks perekonna/sugulaste/tuttavatega seotud tegevused. Sellele järgnesid ajaloo- ja kultuuriväärtustega tutvumine ja spaapuhkus. Kaugele maha ei jäänud reisi põhjusena ka rannapuhkus ning sündmuste külastamine. Välismaalaste puhul oli seevastu reisi peamiseks põhjuseks just ajaloo- ja kultuuriväärtusetega tutvumine, millele järgnesid muuseumide/näitustega tutvumine ning aktiivne puhkus. Mõnevõrra kõrgem oli inglisekeelsete vastajate hulgas ka Saaremaale perepuhkusele tulnute osakaal, kelle reisi peamiseks motivaatoriks oli lasteatraktsioonide külastamine.

Kust leidsid Saaremaa kohta kõige rohkem infot?
Uurides, kuskohast inimesed oma reisi planeerimiseks infot ammutasid, troonisid tabeli tipus elektroonilised allikad. Kõige rohkem informatsiooni said nii eestlased kui välismaalased internetist. Kui VisitSaaremaa kodulehekülg (www.visitsaaremaa.ee) oli ühtemoodi oluline kõigi vastajate jaoks, siis eestlased märkisid esmase info allikana kõige rohkem sotsiaalmeediat ja välismaalased rahvusvahelisi reisiportaale. Interneti järel oli nii eestlaste kui välismaalaste hulgas info allikana järgmisel kohal sõprade-tuttavate või iseenda eelnevad reisikogemused.

Mitu ööd viibisid Saaremaal?
Kus Sa Saaremaal ööbisid?

Pea pooled Saaremaad külastanud eestlastest viibisid siin 2 ööd. Välismaalastest pea pooled olid saarel 4 ööd. Eestlastest ööbisid laias laastus pooled tasuta majutusasutustes ja pooled tasulistes. Tasulistest majutustest olid konkurentsitult populaarseimad spaahotellid. Välismaalastest ööbis tasuta majutustes ainult veerand vastanutest ja tasulise majutuse valikud jagunesid erinevate majutuse tüüpide vahel üsna võrdselt.

 

Eestlaste puhul ilmnes tendents, et mida pikemalt Saaremaal viibiti, seda suurem oli tasuta majutuse kasutajate osakaal. Neli või rohkem ööd saarel viibinutest kasutas suisa ¾ tasuta ööbimist. Välismaalaste puhul reisi kestvus olulist muutust ööbimiskoha valikus ei näidanud. Ka neli ja rohkem ööd saarel viibinutest ööbis tasuta majutuses vaid veerand vastanutest.

Kui palju raha plaanid Saaremaal ühes päevas kulutada (või kulutasid) ühe inimese kohta? (Sh kulutused majutusele)
Eestlaste hulgast moodustasid kõige suurema osa need, kes kulutasid ühes päevas 0-50€. Välismaalaste kulutused olid oluliselt suuremad ja kõige suurem osa vastanutest kulutas ühes päevas rohkem kui 200€. Eestlastest kulutas nii suure summa vaid 5% vastanutest.  Arvestades, et välismaalastest suurem enamus ööbis tasulises majutuses on arusaadavad ka reisi maksumuse märkimisväärsed erinevused.

Kellega koos Saaremaale tulid?
Reisikaaslaste osas ei ole rahvuste lõikes suuri erinevusi. Nii eestlased kui välismaalased käivad Saaremaal enamasti koos perekonna või kaaslasega.

 

 

Mis Sulle Saaremaal kõige rohkem meeldib?
Uurides inimestelt, mis neile Saaremaal kõige rohkem meeldib nimetasid eestlased ligi 100 erinevat märksõna, millest ülekaalukas võitja oli loodus. Detailsemaid loodusega seotud kategooriaid jagus TOP20 hulka mitmeid (meri, rannad, puhas õhk). Meeldivate asjade nimekirjas kindla teise koha said inimesed ehk toredad saarlased. Nende kirjeldamiseks oli ära toodud rida erinevaid omadussõnu: mõnusad, head, rahulikud, rõõmsad, sõbralikud, soojad jne. Meeldivate asjade loetelu kolmandal kohal oli rahu ja vaikus. Mitmed vastajad olid märkinud, et Saaremaale minnes on tunne, nagu läheks välismaale või suisa teisele planeedile. Igatahes on see maapealne paradiis. Erilist „rõõmu“ pakub muidugi vastus, et Saaremaal meeldib see, et söögid on paremad, kui Hiiumaal. Saare toit sai äramärkimist laiemalt ja mahtus samuti TOP20 meeldiva asja nimekirja. Üsna sarnased olid ka välismaalastest vastajatele meeldivad asjad. TOP3 moodustasid samuti loodus, toredad inimesed ja meri.

Millega Sa Saaremaal rahul  ei ole?
Uurides, mis inimestele Saaremaal ei meeldi, selgus, et pea kolmveerand nii eestlastest kui välismaalastest on kõigega rahul. Rahulolematuse aspektides oli rahvuste lõikes veidi erinevusi. Eestlaste suurimaks probleemiks osutus praamiliiklus (pikad järjekorrad ilma broneeringuta, kallis pilet, kehvad graafikud jne). Välismaalaste puhul praamiliiklus probleemsete teemade esikümnesse ei sattunud. Neile oli kõige suuremaks probleemiks hoopis asjaolu, et võõrkeelset infot (teeviidad, info muuseumides jne) on vähevõitu. Nii eestlaste kui välismaalaste ühiseks mureks oli Saaremaa kallis hinnatase (eeskätt majutuse ja toitlustuse hinnad). Eestlaste kolmandaks murelapseks osutus kesklinna remont ja sellest tulenevad liiklustakistused, mis tänaseks on möödanik. Välismaalasi häiris asjaolu, et puuduvad rahvusvahelised transpordiühendused ja saarele pääseb ainult läbi Tallinna.

Palun nimeta 3 märksõna, mis Sul Saaremaaga seonduvad.
Küsides, millised on esimesed Saaremaaga seonduvad märksõnad olid vastused üsna selged. Nii eestlastele kui välismaalastele seostub Saaremaaga ennekõike meri. Eestlaste esikolmikusse mahtusid veel kadakad ja loss. Välismaalaste omasse loss ja loodus. Eestlaste TOP20 märksõnades olid ära märgitud ka konkreetsemad saare kohad (Kaali, Sõrve, Panga, Kuressaare), saare murrak (Ö täht) ja muidugi kolm kõige traditsioonilisemat sööki-jooki (suitsukala, õlu ja leib). Vähemal või rohkem määral olid samad märksõnad esindatud ka inglise keelsete vastajate seas.

Suurema osa vastajatest moodustasid eestlased (801 vastajat). Inglisekeelseid ankeete oli kokku 267. Ligi 80% ankeetidest täideti elektrooniliselt ja 20% paberkandjal.

 

Maakondade lõikes oli kõige rohkem vastajaid Harjumaalt (ca pool kõigist vastanutest). Kõige väiksema vastajate arvuga jäid Jõgevamaa, Põlvamaa ja Hiiumaa. Välismaised vastajaid oli kokku 30 erinevast riigist. Kõige aktiivsemad vastajad olid lähinaabrid (soomlased ja lätlased) ning sakslased.

 

Eestlastest vastajatest moodustasid suurema enamuse naised. Välismaalaste osas olid jaotumine mõnevõrra ühtlasem. Eestlaste hulgas oli veidi rohkem vastajaid vanusevahemikust 30-50, kuid üldiselt jagunesid vastajad kõigi vanusegruppide lõikes üsna ühtlaselt.

 

MTÜ Visit Saaremaa tänab kõiki, kes aitasid küsitluse läbiviimisele kaasa. Kõige tublima täidetud ankeetide koguja tiitli anname uhkusega Kuressaare lossile.

 

 

Ei leidnud vastust? Võtke ühendust.